Kako odabrati pedijatra za svoje dijete

U Hrvatskoj, prema podacima HZZO-a iz srpnja 2023., postoje ukupno 282 pedijatrijske ordinacije, od kojih svaka u prosjeku ima upisanih 1251 dijete. Sukladno pravilnicima, pedijatri mogu imati upisano 1190 osiguranih osoba, iz čega je sasvim jasno kako su ordinacije pretrpane, odnosno da je pedijatara nedovoljno, pogotovo u Zagrebu, gdje većina pedijatara ima malih pacijenata osjetno iznad dozvoljene granice.

Ipak, svako dijete koje se rodi u Hrvatskoj stječe status osigurane osobe i ima pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, pod uvjetom da ima prebivalište ili stalno boravište u Republici Hrvatskoj. Roditelj ili skrbnik obavezan je prijaviti dijete liječniku, a ako je zaposlen, roditelj/skrbnik dijete može osigurati na obavezno zdravstveno osiguranje i kao člana obitelji.

Prvi pedijatrijski sistematski pregled obavlja se kada je beba stara mjesec dana, do kad je potrebno prijaviti se pedijatru, no kako je nekoj djeci liječnička skrb potrebna i ranije, roditeljima se preporučuje da se o prijavi raspitaju i prije samog poroda.

Popis pedijatara i pedijatrijskih ordinacija koji imaju ugovor s HZZO-om potražite ovdje.

Putem tražilice HZZO-a možete pretraživati liječnike po imenu te dobiti uvid u to primaju li pacijente ili nije moguće opredijeliti se za njihovu ordinaciju.

Dok za dijete ne bude izrađena sva potrebna dokumentacija, u zdravstvenom sustavu (poput naručivanja na specijalističke preglede) moguće je koristiti i podatke roditelja, poput matičnog broja osiguranika majke, no već i otpusno pismo iz rodilišta smatra se u zdravstvenom sustavu osobnom ispravom novorođenčeta.

Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje djeteta podnosi se najbližoj organizacijskoj jedinici HZZO-a, no kad je riječ o izboru pedijatra, prijava kreće od kontaktiranja željene pedijatrijske ordinacije. Na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje piše kako izabrani doktor može odbiti izbor osigurane osobe samo u slučaju da ima u skrbi maksimalan broj osiguranih osoba utvrđen općim aktom HZZO-a (za opću/obiteljsku medicinu to je broj od 2125 osiguranih osoba, a za pedijatriju 1190 osiguranih osoba, za dentalnu zdravstvenu zaštitu 2375, a za zdravstvenu zaštitu žena 9000), ili ako između izabranog doktora i osigurane osobe postoji poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuju provedbu liječenja.

U javnom prostoru, ponajviše društvenim mrežama, najčešće se nailazi na tvrdnje kako pedijatar ne smije odbiti primiti novorođenče u svoju ordinaciju, no iz HZZO-a ističu da nije baš tako striktno propisano.

“Ugovorni specijalist pedijatar u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece u skladu s provedbenim aktima HZZO-a, može u svoj tim upisati novorođenče i u slučaju kada ima veći broj od maksimalnog broja opredijeljenih osiguranih osoba HZZO-a. Udaljenost najbliže ugovorne ordinacije, koja nema maksimalni broj opredijeljenih osiguranih osoba i koja je u mogućnosti upisati nove osigurane osobe, djecu predškolskog uzrasta, ne utječe na pravo izbora željenog ugovornog tima za novorođenče. Ističemo da se izbor ugovornog tima HZZO-a provodi temeljem međusobnog dogovora osigurane osobe i izabranog doktora budući da su međusobno uvažavanje, povjerenje i suradnja od ključne važnosti za uspješno provođenje zdravstvene zaštite”, navodi se u odgovoru HZZO-a na naš upit.

Stoga, po pronalasku pedijatra, liječnički tim uzima podatke djeteta te roditelju/skrbniku daje obrazac za odabir liječnika, s kojim je potrebno otići do najbliže ispostave HZZO-a.