Kako odabrati liječnika opće medicine

Znate li da liječnika obiteljske medicine možete mijenjati jednom godišnje ispunjavanjem jednostavnog dokumenta? Isto vrijedi za stomatologe, ginekologe i pedijatre.

Iako u Hrvatskoj nedostaje liječnika obiteljske medicine, među njih oko 2215 postoji mogućnost odabira i jednostavne promjene. Osiguranici HZZO-a imaju pravo slobodno izabrati doktora opće/obiteljske medicine i doktora dentalne medicine. Žene uz to imaju pravo na izbor ginekologa, a roditelji predškolske djece biraju i pedijatra.

Prvi korak je pronaći željenog liječnika. Popis svih ordinacija možete pronaći na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Potom je potrebno javiti se odabranom liječniku kako bi se utvrdilo prima li nove pacijente. Potom je potrebno preuzeti obrazac Izjava o odabiru/promjeni odabranog doktora, koji je, osim na web stranicama, dostupan i u ordinacijama. Ovisno o vrsti doktora, u tiskanicu se upisuje jeda od četiri djelatnosti: opća/obiteljska medicina, dentalna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena ili zdravstvena zaštita predškolske djece. Drugi dio tiskanice popunjava odabrani liječnik i ovjerava svojim potpisom i pečatom ordinacije zdravstvene ustanove ili privatne prakse. Postojećeg liječnika nije potrebno obavijestiti o promjeni – on će dobiti obavijest HZZO-a i u roku od tri dana predati svu dosadašnju zdravstvenu dokumentaciju.

Izabrani liječnik ima pravo odbiti pacijenta samo u slučaju da broj opredijeljenih osiguranih osoba koje ima u skrbi prelazi maksimalan mogući broj utvrđen općim aktom Zavoda, stoji u Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite. Drugi razlog za odbijanje osigurane osobe je poremećaj međusobnih odnosa te izrečena mjera zabrane približavanja izabranom doktoru. Izabrani doktor ne smije odbiti pacijenta samo zato što je osigurana osoba starije životne dobi, bolesna, nepokretna, ovisnik, psihički ili duševni bolesnik.

Doktora se bira za razdoblje od najmanje godinu dana i moguće ga je promijeniti po isteku tog razdoblja.